Omvårdnadsformulär i HAKIR tas i bruk

Nu är det äntligen dags att börja använda Omvårdnadsformuläret som är resultatet av det nationella omvårdnadsprojekt som pågått under 2015-2016. I formuläret kommer omvårdnaden runt den handkirurgiska patienten lyftas fram vad gäller sårbehandling, smärta och information och bli ett komplement till de övriga registreringarna som görs idag.

Omvårdnadsformuläret/webformulär 004 kommer att börja användas i mindre skala från den 6 februari 2017.

I det första skedet kommer personalen på de tre handkirurgiska mottagningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala, Södersjukhuset AB i Stockholm och Skånes Universitetssjukhus i Malmö att registrera dvs. de kliniker som även varit med att ta fram formuläret.

Registreringen kommer att ske på de patienter som kliniken redan gör utökad registrering på (flexorsenskada, tumbasartros, proteskirurgi och dupuytrens kontraktur) samt de som blir opererade p.g.a. infektion.

Webformuläret ska fyllas i av personalen på mottagningen, i samband med de postoperativa besöken för sårbehandling.

Innan formuläret tas i bruk nationellt kommer en utvärdering och revidering att ske.

Nationell patientinformation

Nu publicerar vi den nationella patientinformationen som är framtagen med hjälp av Fotogruppen på Södersjukhuset. Under fliken För patienten och Patientinformation finns det en generell information för hela landet och kontaktperson på respektive klinik.

För personal som ska göra en lokal patientinformation finns det en generell patientinformation med och utan QR-kod, mall för lokala uppgifter och en manual hur en ska gå tillväga. Alla dokument finns under fliken Personalinformation och Rutiner.

Omvårdnadsformulär i HAKIR

Ett nationellt omvårdnadsprojekt har precis avslutats, efter 1 års arbete. Syftet med projektet var att utvidga HAKIR så att registret speglar den omvårdnad som görs inom handkirurgin och därmed kunna möjliggöra för förbättringsarbete och forskning på området.

Projektet har mynnat ut i ett Omvårdnadsformulär som presenteras som ett webformulär som personalen på en Handkirurgisk mottagning ska kunna fylla i, i samband med ett postoperativt mottagningsbesök för sårbehandling. De omvårdnadsvariabler som tas upp i formuläret förutom sårbehandling är smärta och information. Formuläret kommer även att finnas i pappersform.

Genom att lyfta fram den omvårdnad som görs inom handkirurgin, via omvårdnadsformuläret, kommer detta formulär att komplettera de övriga registreringarna som görs inom HAKIR idag(operation, rehab, patientens upplevelse) och på så vis ge oss en bättre helhetsbild av hela vårdprocessen runt den handkirurgiska patienten.

Omvårdnadsformuläret ska i sitt första skede endast användas på de opererade patienterna som kliniken gör utökad registrering på; diagnoserna Flexorsenskada, Tumbasartros, Proteskirurgi  och Dupuytrens kontraktur, men även de som blir opererade p.g.a. infektion.

Formuläret kommer att börja användas i mindre skala i början av 2017 i Uppsala, Stockholm och Malmö på de kliniker som har varit med i arbetet att ta fram formuläret, innan det kan implementeras i resten av landet.

Eva Tallkvist, projektledare Omvårdnadsprojektet, leg sjuksköterska

Handkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala

004 Omvårdnasformulär