Bedömningsinstrument

COPM

Canadian Occupational Performance Measure är en individualiserad bedömning av en individs egen uppfattning av problem som denne stöter på vid utförande av en aktivitet. Instrumentet publicerades första gången 1990 och kommer ursprungligen från Canada. COPM har översatts till svenska av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. COPM är välbeforskat och evidensbaserat med en personcentrerad grund.

Under våren 2021 tog vi fram ett formulär för COPM inom ramen för HAKIR, arbetet skedde i samverkan med rehab-enheterna som arbetar med utveckling av vården för plexusskador vid regionklinikerna i Umeå och Stockholm

Målgruppen är barn och vuxna med funktionshinder och lämpar sig väl vid utvärdering av olika behandlingsresultat inom vårt ämnesområde.

Syftet med COPM är att upptäcka förändringar i en individs självrapporterade aktivitetsutförande över tid och instrumentet kan ge oss bra information om patienternas utveckling efter insatta interventioner.

Formuläret är indelat i tre aktivitetsområden; personligdagliga aktiviteter, produktivitet och fritid

Det krävs förkunskaper för att kunna administrera instrumentet på ett korrekt sätt. Manualen finns att köpa på Sveriges Arbetsterapeuters hemsida. För att få tillstånd att använda instrumentet i HAKIR krävdes avtal med berörda upphovsrättsansvariga i Canada och Sveriges arbetsterapeuter.

Formulär HAKIR 006 COPM finner ni under Personalinformation\Utökad registrering

HAKIR 006 COPM

 

Rosen-score

Vid mätning av handfunktion efter nervreparation följer vi Rosenscore.

Rådataprotokoll

Rosen-score

RAW Dataprotocol 2017

Rosen-score 2017

 

PRWE

PRWE är ett bedömningsinstrument som utvärderar patientens handledsfunktion. Frågeformulär består av 15  frågor utformade för att mäta handledssmärta och funktionshinder i aktiviteter i det dagliga livet. Patienterna skattar sina nivåer av handledssmärta och funktionshinder från 0 till 10. För utökad funktionsuppföljning vid skafoideumkirurgi, formulär 07b samt Interkarpal artrodes och proximal karpalbensresektion formulär 08b ingår poängsumman från PRWE.

PRWE HAKIR till 07b+08b

 

Smärta

Smärtskala med ansikten FPS-R