Certifieringsnivå 1!

Vi har den stora glädjen att få berätta att HAKIR nu har flyttats upp till den högsta certifieringsnivån för nationella kvalitetsregister! I nivå ett ligger de stora, och sedan lång tid etablerade registren kring diagnoser som stroke och diabetes.

Vår uppflyttning är mycket hedersam och visar att vårt idoga arbete genom åren har strävat åt rätt håll och har gett resultat. Certifieringsnivå 1 ger oss än bättre förutsättningar att kunna utvecklas vidare.

Det är en rad kriterier som måste uppfyllas för nivå ett, totalt 40 st. Det gäller till exempel god datakvalitet, att bidra till en bättre och mer jämlik vård, god geografisk spridning och samverkan, att aktivt möjliggöra och underlätta för forskning på registerdata, kvalitetsuppföljning och innovation, samverkan med relevanta NPO, och en täckningsgrad över 85 %.

Att vi nu uppfyller alla kriterier beror allra mest på det fina arbete som görs av er ute på enheterna.

Stort tack, kämpa på!

Marianne Arner Registerhållare, Annika Elmstedt Nationell registerkoordinator