Förbättringsarbete

Under de senaste tio åren har flera resurskrävande nya operationsmetoder införts inom handkirurgi, t ex ledproteskirurgi och nya tekniker för frakturkirurgi. Patientmaterialen har ofta varit för små för att fastställa vetenskaplig evidens med hjälp av randomiserade studier. Genom standardiserad uppföljning kan vi bättre jämföra olika operationsmetoder och sortera ut tekniker med högre risk för komplikationer. Kvalitetsregister ger även bättre förutsättningar för standardisering av operationstekniker och postoperativ behandling. Sist, men inte minst, kommer det nya registret att innebära att patientens egen uppfattning av vården uppmärksammas bättre.

Ett exempel: HAKIR ett verktyg för förbättringsarbete

 

Multiprofessionellt förbättringsprojekt i HAKIR 2019

HAKIR har bjudit in anslutna kliniker till att göra ett multiprofessionellt förbättringsarbete, för att ta vara på data som vi har i registret och som kan förbättra för personal och patienter. Registret fick svar från tre kliniker som redovisade en bra projektbeskrivning och ett bra mål, som ska redovisas på nästa nationella HAKIR-dag. Alla tre kliniker kommer följa upp arbetet under projektens gång för bästa resultat och rutiner. Ett ekonomiskt projektbidrag betalas ut till klinikerna för lönekostnad samt mat- och möteskostnad för personal som är med i projektet.

Uppsalas mål är en ökad svarsfrekvens med fler kompletta registreringar av patienter med utökad registrering. Att operationerna registreras direkt i samband med operation så att kliniken inte behöver operationsformulären i pappersform. Att patienten är fullt registrerad hela 12 månaders perioden. Dom ska kartlägga alla hinder och skapa förutsättningar som gör att formulären registreras. Idéer för att samordna fler besök samtidigt för patienter finns.

Stockholms mål är att öka kvalité och svarsfrekvens genom att se över information och rutiner med förankring i nuläge och historik. Syftet är att öka svarsfrekvens och information genom att kommunicera ut vad HAKIR visar så att patienter/personal motiveras att fylla i bättre.

Malmös mål är att det ska bli en bättre rapportering och uppföljning av alla protesoperationer. Bland annat ska alla patienter bokas för återbesök 3 + 12mån postoperativt till röntgen, läkarbesök samt rehab.

 

Patientrapporterat outcome – PROM

Vi vill presentera PROM data på ett begripligt sätt för patienter och för vårdpersonal så att vi kan lära oss mer om hur vi kan förbättra vården.

 

Omvårdnadsformulär i HAKIR

Ett nationellt omvårdnadsprojekt har precis avslutats, efter 1 års arbete. Syftet med projektet var att utvidga HAKIR så att registret speglar den omvårdnad som görs inom handkirurgin och därmed kunna möjliggöra för förbättringsarbete och forskning på området.

Läs mer

 

Böjsenans år 2015

Styrgruppen för HAKIR har beslutat att alla sju specialistkliniker fr o m 1 jan 2015 skall registrera böjsensuturer inom zon II (senskideområdet) enligt utökad registrering. Detta innebär att utökat op formulär fylls i på op och funktionsformulär 3 och 12 mån postoperativt på rehab.

Böjsenans år – de första fyra månaderna 

Till dig som vill använda data i förbättringsarbete 

Syftet med HAKIR är att fortlöpande och standardiserat följa upp handkirurgisk vårdkvalitet, såväl patientrapporterade som objektiva data, för att successivt effektivisera och förbättra vården och öka patientsäkerheten. För att inspirera till förbättringsarbete och lära av varandras resultat finns här möjligheten att ta del av de förbättringsarbeten som både pågår och har genomförts. Känner du till något förbättringsarbete som inte finns här, hör av dig!

Projekt “Ökad patientmedverkan”

I ett arbete för att öka patientmedverkan har sex handkirurgikliniker i Sverige varit med och intevjuat sina opererade patienter. Vi har fått svar från Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö, där 10 patienter har svarat på 10 frågor om våra kliniker och gett oss förbättringsförslag. Svaren är anonyma och har sammanställts till SKL under maj 2014. Verksamhetschefer för respektive klinik får en sammanställning av sina egna resultat.

Projekt Ökad Patientmedverkan – 60 patienter nationellt

Två valideringsprojekt

I samarbete med Registercentrum Syd skall HAKIR under 2013-14 genomföra två valideringsprojekt. Dessa syftar till att förbättra kvaliteten på registrerade data, dvs upptäcka och ta bort felaktiga registreringar. Genom att skapa modeller som upptäcker vanliga fel kan stora mängder data automatiskt kontrolleras för felregistreringar, t ex operationsuppföljning före utförd operation, felaktigt angiven sida, fel operationskod m m.
Mätmanual

Samtliga i HAKIR deltagande klinikers rehabenheter har samarbetat och skapat en Nationell mätmanual för funktionsmätningar. Första versionen trycktes 2010 och den planeras att revideras årligen. Manualen innehåller riktlinjer för hur funktionsmätningar för rörelse- och styrkemätning av armbåge, underarm och hand ska genomföras. Manualen syftar till att åstadkomma en så hög reliabilitet som möjligt vid funktionsmätningarna i HAKIR och skapa en svensk standard för statustagande. Läs gärna mer och ladda ner manualen vid fliken Personalinformation.

Patientsäkerhetsdagen 2010

Den 16 november 2010 anordnades av Stockholms läns landsting den årliga Patientsäkerhetsdagen och HAKIR deltog med en poster som beskrev hur kvalitetsregister kan bidra till patientens säkerhet.