Forskning

Som forskare eller student är du varmt välkommen att kontakta oss om du vill att vi handlägger en förfrågan om datauttag ur HAKIR.

Flödesschema datauttag för forskning

Blankett för ansökan om datauttag från HAKIR

Här hittar du informationsmaterial framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner som hjälper dig på vägen: www.kvalitetsregister.se

 

Medlemmar i HAKIRs forskningsstyrgrupp:

Lars Dahlin, Marianne Arner, Ingela Carlsson, Simon Farnebo, Sara Edsfeldt, Maria Wilcke, Mikael Åström, Christina Ljungberg, Erika Nyman, Marcus Sagerfors

 Länk till pågående forskningsprojekt >>

socioekonomi UNE 2020

Socioekonomi CTS 


 


Smartphone-app vid rehabilitering efter böjsenskador

Jonas Svingen är fysioterapeut på handkirurgen i Stockholm och doktorand på KI. Hans forskningsprojekt handlar om böjsenskador; rehabilitering och komplikationer med fokus på patientberoende faktorer, t ex hur patienter följer givna instruktioner till träning efter operation. I flera studier används data från HAKIR. I sin första artikel i tidningen Clinical Rehabilitation presenteras resultaten där en smartphone-app använts vid rehabilitering efter böjsenskador. HAKIR bidrog till utvecklingen av appen. 101 patienter på fyra handkirurgiska kliniker deltog i studien. Vi kunde inte säkert visa att appen gav bättre resultat än vanlig handrehabilitering, men studien ger ändå mycket lärdomar kring hur patienter uppfattar sin rehabilitering och hur vi kan förbättra våra behandlingar. Framtida studier kommer att undersöka detta närmare.

A smartphone application to facilitate adherence to home-based exercise after flexor tendon repair:
A randomised controlled trial


 


 


 

Open carpal tunnel release and diabetes: a retrospective study using PROMS and national quality registries.

Populärvetenskaplig sammanfattning

 

Sex-and age-related differences in patient-reported outcomes 3 and 12 months after digital nerve repair – A registry study

Author: Deniz Demirag

Supervisor: Marianne Arner

Co-supervisor: Linda Evertsson

 

Två reviewergranskade publikationer
innehållande HAKIR data under 2016-17:

• Von Kieseritzky J, Nordström J, Arner M. Reoperations
and postoperative complications after osteosynthesis of
phalangeal fractures: a retrospective cohort study. J Plast
Surg Hand Surg. 2017 May 2:1-5.

• Arner, M. Developing a national quality registry for hand
surgery: challenges and opportunities. EFORT Open Rev
2016;1: 000044.

 

Senrupturer efter plattfixation av radiusfrakturer

(Carin Rubenson, Linköping).
Plattfixation av radiusfrakturer har blivit allt vanligare. Osteosyntesmaterial
kan på sikt orsaka skador på sträck- och böjsenor. Dessa skador behandlas nästan alltid vid de handkirurgiska klinikerna och ingreppen registreras i HAKIR. Senskador i relation
och osteosyntesmaterial studeras som del i ett doktorandprojekt.

Kan en mobil applikation förbättra rehabiliteringen efter böjsenskada?

(Jonas Svingen, Stockholm)
HAKIR har medverkat i utvecklingen av en mobil applikation
(”Böjsenskada”) med information om skadan och
rehabiliteringen, videopresenterade träningsprogram och
påminnelsefunktion. Appen utvärderas sedan februari
2017 i en randomiserad kontrollerad multicenterstudie
vid fyra handkirurgiska kliniker. Vi tror att mobila applikationer
kommer att få stor betydelse inom handrehabilitering
framöver.

Nervinklämningar i arm/hand hos diabetiker

(Malin Zimmerman, Malmö)
Data i HAKIR för operationer av medianus- och ulnarisnerventrapment
samkörs med uppgifter i nationella
diabetesregistret och patientrapporterade operationsresultat
analyseras. Studien ingår i ett doktorandprojekt.

Patientrapporterade resultat efter operation av
tumbasartros

(Martin Roginski, Stockholm).
De flesta studier som jämför resultat efter olika typer av
operationer för tumbasartros inkluderar relativt få patienter och saknar detaljerad
analys av patientrapporterade resultat. I den aktuella
studien analyseras nationella resultat från HAKIR för över
1 000 operationer. Studien är ett ST-läkarprojekt.

Patientrapporterade resultat efter kollagenasbehandling
respektive operation vid Dupuytrens kontraktur

(Madeleine Harryson, Örebro och Uppsala).
Kollagenasbehandling av Dupuytrens kontraktur infördes
i Sverige 2011, men konsensus om metodens berättigande
saknas inom svensk handkirurgi och det finns stor
variation nationellt i användningen. Studien skall analysera
registrerade data för de olika behandlingarna avseende
patientrapporterade symptom. Studien är ett ST-läkarprojekt.

Resultat av handledskirurgi

(Thorsten Schriever, Stockholm)
Ett nytt formulär för utökad registrering av interkarpala
artrodeser och av skafoideumkirurgi

Sjukskrivning efter handkirurgi

(Marianne Arner, Stockholm)
Det är stor variation i behovet av
sjukskrivning efter handkirurgiska ingrepp även oavsett
typ av arbete. Att redan före operation kunna identifiera
patientgrupper med risk för lång tids arbetsoförmåga och
sätta in förebyggande åtgärder skulle kunna ge en stor
samhällsekonomisk vinst. Vi avser samköra patientrapporterade
resultat före och efter operation från HAKIR med
data från Försäkringskassan och SCB (socioekonomi).
Medel söks från Försäkringskassan för att kunna genomföra
projektet.

 

 

I “Vetenskapligt projekt för ST-läkare” skall två ST läkare från Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset i Stockholm ta fram registerdata från Stockholm i HAKIR för att undersöka resultaten av kirurgi för tumbasartros. Etiskt tillstånd kommer att sökas för detta registerutdrag och alla data kommer att avidentifieras. Vi har drygt 150 tumbasoperationer registrerade i HAKIR hittills. Inom ST projektet skall även förbättringsarbeten göras, framförallt förbättra rutiner för att få in kompletta och valida data. Sådana rutiner kan sedan även användas på andra kliniker inom HAKIR.

Examensarbete:

Bakker, L., & Mörner, C. (2015). Smärta och funktionsnivå efter kirurgisk behandling och rehabilitering av artros i tumbasleden. Uppsala: Uppsala Universitet

 

Magisterarbete:

Innehållsvaliditet och intern konsistens av ett handkirurgiskt självskattningsinstrument – Kerstin Stihl 2010