Grundregistrering (info)

Alla som opereras vid deltagande klinik skall inkluderas i grundregistreringen. En del patienter kan eller bör inte fylla i enkäterna, se exklusionskriterier nedan. Dessa patienter registreras i övriga formulär, men får ingen enkät. All registrering i HAKIR är helt frivillig. Patienter har rätt att tacka nej till registrering och även att få sina uppgifter raderade utan att detta påverkar deras vård. Se även Patientinformationen på denna hemsida.

Inklusionskriterier (dessa patienter deltar i HAKIR)
Samtliga patienter som opereras vid de deltagande klinikerna, med undantag för de som inte alls önskar delta i kvalitetsregistret.

Exklusionskriterier för enkät (dessa patienter får inte enkät före och efter operation)

  • Barn <13 år.
  • Operation i samma handen inom de senaste 12 månaderna
  • Patient som av olika skäl inte kan fylla i enkät (nedsatt allmäntillstånd, demens etc)
  • Patient som avböjer deltagande