Grundregistrering och Enkäter

 

HAKIR 001 Startformulär

HAKIR 002 Grundformulär operation

 

HAKIR patientenkät HQ-8 kombinerad med QuickDASH samt PREM-enkäten finner du nedan:

HAKIR 003 Patientenkät före operation

HAKIR 003 Patientenkät efter operation 

HAKIR 008 Patientenkät – PREM upplevelse efter operation

 

Alla som opereras vid deltagande enhet skall inkluderas i grundregistreringen. En del patienter kan eller bör inte fylla i enkäterna, se exklusionskriterier nedan. Dessa patienter registreras i övriga formulär, men får ingen enkät. All registrering i HAKIR är frivillig. Patienter har rätt att tacka nej till registrering och även att få sina uppgifter raderade utan att detta påverkar deras vård. Se även Patientinformationen på denna hemsida.

Inklusionskriterier i HAKIR
Samtliga patienter som opereras vid de deltagande enheterna, med undantag för de som inte önskar delta i kvalitetsregistret. Av tekniska skäl är det inte möjligt att registrera patienter som har utländskt personnummer eller reservnummer.

Exklusionskriterier för enkät (dessa patienter får inte enkät före eller efter operation)

  • Barn <13 år.
  • Operation i samma eller andra handen inom de senaste 12 månaderna
  • Patient som av olika skäl inte kan fylla i enkät (nedsatt allmäntillstånd, demens etc)
  • Patient som avböjer enkäten