Informationsbroschyr

Här hittar du vår nationella patientinformationsbroschyr:

HAKIR patientinformationbroschyr 2024

 

Nedan finner du vår patientinformationsbroschyr i löpande text. Om du vill kunna läsa informationen på ett annat språk, högerklicka och välj “översätt till” aktuellt språk, eventuellt behöver du sedan välja det språk du önskar uppe till höger i webbadressfältet. Lathund: Översätt till andra språk/translate into other languages

 

Vad är ett kvalitetsregister?

Kvalitetsregister är vanliga inom svensk sjukvård och syftet är att genom individbaserad uppföljning av bland annat vårdinsatser och behandlingsresultat möjliggöra förbättringsarbete och forskning som successivt förbättrar vården för dig som patient. HAKIR startades år 2008 på initiativ av Svensk Handkirurgisk Förening och är idag ett webbaserat nationellt kvalitetsregister som omfattar stora delar av landets handkirurgi. HAKIR är anslutet till Registercentrum Syd.

Om HAKIR

Information samlas in från din journal, dig själv och den vårdpersonal som haft ansvar för din vård. Dina personuppgifter, diagnos, operation, och eventuella komplikationer registreras.

Du ombeds besvara enkäter gällande dina symptom och upplevelse av vården. Enkäterna skickas ut före din operation, tre veckor samt tre och tolv månader efter din operation.

Dina svar behandlas anonymt och påverkar inte din fortsatta vård. Efter vissa operationer görs en utökad uppföljning av bland annat kraft och rörlighet och ibland ingår då också en röntgenkontroll. Dessa uppföljningar kan ofta göras i samband med besök som redan ingår i din vårdplan.

Varför är HAKIR så viktigt?

Vi är angelägna om att du skall få bästa vård hos oss och vill därför veta hur du har upplevt din behandling. Vi vill kunna jämföra olika operationsmetoder för att successivt förbättra resultaten och minska förekomsten av komplikationer. Vi vill också kunna ge korrekt information före operation om vilket resultat du kan förvänta dig efter ett visst ingrepp och om risk för komplikationer.

Läs gärna mer på vår hemsida, hakir.se om hur vi använder HAKIR. Dina svar kommer hjälpa oss att ge våra framtida patienter en ännu bättre vård.

Våra patientenkäter

Du ombeds svara på våra enkäter via ditt konto i 1177 Vårdguidens E-tjänster. Enkäterna skickas ut före din operation, tre veckor samt tre och tolv månader efter din operation.

Du har möjlighet att besvara enkäten under 28 dagar från det att du fått den skickad till  din inkorg  på 1177.

Säkerställ att ditt 1177 konto är aktiverat och att dina inställningar är aktuella. Du måste själv välja att få din information digitalt via 1177 och aktivera dina aviseringar. Du loggar in på 1177 med ditt bank-ID. Till barn under 13 år administreras inga enkäter.

Sekretess och säkerhet

Alla personuppgifter omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och behandlas på samma sätt som journaluppgifter. Det finns särskilda krav på hur uppgifter som samlas in i kvalitetsregister får hanteras och lämnas ut. Det innebär bland annat att data som du matar in själv krypteras och att det bara är behörig personal, registerhållaren och RC Syd som har direktåtkomst till registret, som också loggar in med särskilda kort. Uppgifterna får bara användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik, antalsberäkning för klinisk forskning samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till någon annan som ska använda dem för något av dessa ändamål. Om uppgifter får lämnas ut kan det ske elektroniskt. All användning i forskningssyfte kräver godkännande av etikprövningsnämnden.

Regionarkivet i region Stockholm har i enlighet med 7 kap. 10 § i patientdatalagen (2008:355) tillstyrkt att personuppgifter i HAKIR får bevaras i två år, varpå registret vid behov lämnar in en begäran om förlängning.

Registrering i kvalitetsregister är frivillig och du kan när som helst välja att få dina data utplånade ur registret eller avbryta en pågående registrering. Du har rätt att få information om vilken åtkomst som har skett till dina personuppgifter, få skadestånd om de inte har behandlats i enlighet med patientdatalagen eller dataskyddsförordningen samt begära rättelse om de är felaktiga. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som har registrerats om dig i ett så kallat registerutdrag. En sådan begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Du hittar alla de kontaktuppgifter du behöver nedan.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018. För mer information hänvisar vi till Datainspektionen eller kontakta personalen.

För kontakt med  din lokala HAKIR-koordinator, se kontaktuppgifter under fliken lokala koordinatorer

 

Kontaktuppgifter centrala arbetsgruppen:

Registerhållare

Marianne Arner

Nationell registerkoordinator

Annika Elmstedt

E-post: ae@hakir.se

Kontakt

E-post: info@hakir.se

Centralt personuppgiftsansvarig

Södersjukhuset AB

Dataskyddsombud (generella frågor kring personuppgiftshantering)

E-post: GDPR.sodersjukhuset@regionstockholm.se