Kvalitetsregister och juridik

Juridiken runt kvalitetsregister har under flera år varit under utredning och pågår, exempelvis anpassning till EU’s lagstiftning. Allt är ännu inte helt klarlagt och det finns utrymme för viss tolkning.

När nya enheter ansluter till HAKIR får vi ofta frågor om vad som gäller och det är inte helt lätt att alltid vara tydlig.

Några aspekter är dock helt klarlagda och viktiga att känna till.

Informationsplikten, vi måste säkerställa att det finns adekvat information om HAKIR och patientens rättigheter lätt tillgängligt för våra patienter.

Personuppgiftsskyddet är av högsta vikt, all data i HAKIR måste hanteras med samma säkerhet och sekretess som journaluppgifter.

Deltagande är frivilligt, men patienten behöver inte samtycka för delaktighet i kvalitetsregister varför inget medgivande behövs

Varje enhet skall säkerställa att juridiken efterlevs. Verksamhetscheferna är lokalt personuppgiftsansvariga (LPUA).

För personuppgiftshanteringen i själva registret ansvarar centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA) som är Södersjukhuset AB i Stockholm.

Vi samlar in data på individnivå, men sammanställer och analyserar på aggregerad nivå.

Det är registerhållaren med delegation från CPUA som fattar beslut om eventuellt utlämnande av registerdata till exempel för forskning.

Vårdgivare får ta del av egna registrerade data i regionala och nationella kvalitetsregister för lokalt förbättringsarbete och statistik. På både kliniknivå och på vårdgivarnivå bör särskilda behöriga medarbetare utses för denna uppgift och de kan ha tillgång till individdata i syfte att systematisk utveckla och säkra vårdens kvalité.

 

På SKR’s hemsida finns utförligare information Juridik och regelverk | Kvalitetsregister | SKR

Lagtexten i sin helhet återfinns i Patientdatalagen 7 kap. Nationella och regionala kvalitetsregister, se juridik och kvalitetsregister under fliken rutiner och dokument

 

Hoppas denna information kan vara till nytta vid eventuella frågeställningar! Annika Elmstedt nationell koordinator, Marianne Arner registerhållare