“Månadens HAKIR”

Med start i september skickas månadsrapporter ut till enheterna. Rapporterna innehåller 8 grafer och visar bl.a. täckningsgrad, svarsfrekvens och reoperationer. Rapporterna skickas ut till lokala HAKIR-koordinatorer och verksamhetschefer på enheterna och kan användas på APT, som underlag till förbättringsarbete m.m.

Vår förhoppning är att rapporterna gör att data som matas in i registret blir lättillgängligt och användbart.