Nationella mätmanualer och Rehabdokument

Mätmanualer

Vi har tagit fram två mätmanualer för vårt Handkirurgiska kvalitetsregister varav den ena är översatt till engelska och tyska och den andra till engelska. En manual för mätning av rörelse- och styrka gällande armbåge, underarm och hand. En manual för mätning av handfunktion efter nervreparation-nervfunktion i handen enligt Rosen-score.

Manualerna är upprättade i samarbete mellan Rehabiliteringsenheterna, Handkirurgisk regionsjukvård i Sverige.

Manualerna revideras vid behov av förändringar av innehållet, version och årtal finns noterat på första sidan längst ned till höger.

Om manualerna ska tryckas offset hos ett tryckeri, kontakta Fotogruppen Södersjukhuset för hjälp med filhantering.

Nationell manual för mätning av rörelse och styrka. Version 1, 2021.
Nationell manual för mätning av handfunktion efter nervreparation. Version 2, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National manual for measuring motion and strength in the elbow, forearm and hand. Version 1, 2019

National assessment manual for assessment of hand function after nerve repair. Version 1, 2018

 

 

Rosen-score

Rådataprotokoll

Rosen-score

RAW Dataprotocol 2017

Rosen-score 2017

 

Känselträning

Efter en nervreparation växer nervfibrerna ut till nya hudområden och beröring av dessa hudområden projiceras då inom nya områden i hjärnbarken. Det sker en funktionell omorganisation i hjärnan – handen ”talar ett nytt språk” till hjärnan och patienten behöver känselträning för att lära sig tolka de nya signalerna.
Det finns idag evidens för att använda sig av hjärnans plastiska förmåga i träningen s k guided plasticity, och att starta känselträningen tidigt – direkt efter kirurgin. (Rosén B et al. Enhanced early sensory outcome after nerve repair as a result of immediate post- operative re-learning: a randomized controlled trial. J Hand Surg, European Volume. 2015; 40 (6), 598-606, Vikström Pet al.The effect of early relearning on sensory recovery 4 to 9 years after nerve repair: a report of a randomized controlled study. J Hand Surg, European Volume. 2018; 43 (6), 626-630)

Den patientbroschyr man använder sig av vid Handkirurgens Rehabavdelning i Malmö vid känselträning efter medianus- och ulnarisnervskador finns att ladda ner nedan.

 

Sensory relearning

 

COPM vid utökad registrering

Canadian Occupational Performance Measure är en individualiserad bedömning av en individs egen uppfattning av problem som denne stöter på vid utförande av en aktivitet. Instrumentet publicerades första gången 1990 och kommer ursprungligen från Canada. COPM har översatts till svenska av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. COPM är välbeforskat och evidensbaserat med en personcentrerad grund.

Under våren 2021 tog vi fram ett formulär för COPM inom ramen för HAKIR, arbetet skedde i samverkan med rehab-enheterna som arbetar med utveckling av vården för plexusskador vid regionklinikerna i Umeå och Stockholm

För att få tillstånd att använda instrumentet i HAKIR krävdes avtal med berörda upphovsrättsansvariga i Canada och Sveriges arbetsterapeuter.

Målgruppen är barn och vuxna med funktionshinder och lämpar sig väl vid utvärdering av olika behandlingsresultat inom vårt ämnesområde.

Syftet med COPM är att upptäcka förändringar i en individs självrapporterade aktivitetsutförande över tid. Formuläret är indelat i tre aktivitetsområden; personligdagliga aktiviteter, produktivitet och fritid

Det krävs förkunskaper för att kunna administrera instrumentet på ett korrekt sätt. Manualen finns att köpa på Sveriges Arbetsterapeuters hemsida

Formulär HAKIR 006 COPM finner ni under Personalinformation\Utökad registrering

Hoppas vi får stor nytta av COPM och att det kan ge oss bra information om patienternas utveckling efter insatta interventioner