Omvårdnadsformulär i HAKIR

Ett nationellt omvårdnadsprojekt har precis avslutats, efter 1 års arbete. Syftet med projektet var att utvidga HAKIR så att registret speglar den omvårdnad som görs inom handkirurgin och därmed kunna möjliggöra för förbättringsarbete och forskning på området.

Projektet har mynnat ut i ett Omvårdnadsformulär som presenteras som ett webformulär som personalen på en Handkirurgisk mottagning ska kunna fylla i, i samband med ett postoperativt mottagningsbesök för sårbehandling. De omvårdnadsvariabler som tas upp i formuläret förutom sårbehandling är smärta och information. Formuläret kommer även att finnas i pappersform.

Genom att lyfta fram den omvårdnad som görs inom handkirurgin, via omvårdnadsformuläret, kommer detta formulär att komplettera de övriga registreringarna som görs inom HAKIR idag (operation, rehab, patientens upplevelse) och på så vis ge oss en bättre helhetsbild av hela vårdprocessen runt den handkirurgiska patienten.

Omvårdnadsformuläret ska i sitt första skede endast användas på de opererade patienterna som kliniken gör utökad registrering på; diagnoserna Flexorsenskada, Tumbasartros, Proteskirurgi  och Dupuytrens kontraktur, men även de som blir opererade p.g.a. infektion.

Formuläret kommer att börja användas i mindre skala i början av 2017 i Uppsala, Stockholm och Malmö på de kliniker som har varit med i arbetet att ta fram formuläret, innan det kan implementeras i resten av landet.

Eva Tallkvist, projektledare Omvårdnadsprojektet, leg sjuksköterska

Handkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala