Organisation

Arbetet med och utvecklingen av HAKIR sker i huvudsak i en styrgrupp, central respektive nationell arbetsgrupp samt vid varje deltagande klinik och tillsammans med varje deltagande patient. Den kompetens som registret behöver utöver detta, såsom statistik och IT, drift och datasäkerhet kring registerplattformen tillhandahålls av ett s.k. registercentrum. 

 

Styrgrupp
HAKIR leds av en styrgrupp där alla deltagande kliniker är representerade av sin verksamhetschef tillsammans med registerhållare, registerutvecklare samt en representant för Svensk Handkirurgisk Förening (SHF) och en från rehabområdet. Styrgruppen är tvärprofessionellt representerad med läkar-, sjuksköterske-, folkhälso- samt arbetsterapeutisk kompetens.

Styrningen av registret regleras i registerplanen som fastslogs vid ett konstituerande styrgruppsmöte 10 februari 2010.

 

Jäv

Inom kort så har samtliga deltagare i styrgruppen fyllt i SKL:s jävsdeklaration.

 

Central arbetsgrupp
Den centrala arbetsgruppen består av registerhållare, central registerkoordinator och utvecklingsansvarig. Registerhållare är docent Marianne Arner, central registerkoordinator är Nina Lindblad och utvecklingsansvarig är Frida Bartonek, alla situerade på Handkirurgkliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Samtliga har tillgodogjort sig SLL:s HBT-webbutbildning samt HBT-policy.

 

Nationell arbetsgrupp
Arbetsgruppen är tvärprofessionellt representerad genom läkare, sekreterare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster från samtliga kliniker. Arbetsgruppen arbetar i huvudsak med att förbättra och utveckla registret, bland annat genom att granska struktur, rutiner, säkerhet och datavaliditet.

 

Registercentrum
Registrets drift sköts av RC Syd i Lund.

 

Patientinformation
Det finns en informationsbroschyr som är gemensam för hela landet och som delges dig som patient. Du får utöver detta även information om HAKIR här på hemsidan (här publiceras även en del resultat), i webbenkäten, lokalt anpassat informationsmaterial såsom operation-, mottagning- och rehabkallelser samt information via de olika klinikernas hemsidor och diverse postrar mm.

 

Behandling av personuppgifter
Registerägare är Stockholms Läns Landsting och centralt personuppgiftsansvarig är Södersjukhuset AB. Ett personuppgiftsbiträdesavtal finns tecknat mellan Södersjukhuset AB och RC Syd och vid varje klinik som deltar i arbetet med HAKIR så finns det ett personuppgiftsombud som har särskilt ansvar för HAKIR. Varje enskild användare av registret ansvarar också för att hanteringen av personuppgifter sker på ett korrekt sätt och varje klinik för att lokala rutiner följs.

 

Kliniker
Samtliga sju universitetskliniker som har handkirurgisk verksamhet i Sverige och två vårdgivare som bedriver handkirurgi i privat regi registrerar i HAKIRSe fliken ”deltagande enheter” för detaljerad information och kontaktuppgifter.

 

Ansökan SKL-medel
Sedan 2010 har majoriteten av arbetet med HAKIR finansierats med hjälp av medel från Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister.