HAKIR forskningsprojekt


Forskningsprojekt 2020

Senrupturer efter plattfixation av radiusfrakturer
Carin Rubenson är handkirurg i Linköping. Plattfixation av kroppens vanligaste fraktur;
radiusfrakturen kan på sikt orsaka skador på sträck- och böjsenor. Dessa skador behandlas
nästan alltid vid de handkirurgiska klinikerna och ingreppen registreras i HAKIR. I studien
analyseras bland annat förekomst av senskador i relation till val och placering av
osteosyntesmaterialet. Doktorandprojekt.

Faktorer som påverkar rehabilitering och resultat efter böjsenkirurgi.
Jonas Svingen är fysioterapeut på handkirurgiska kliniken i Stockholm och doktorand
vid Karolinska Institutet. Flera studier med användande av HAKIR- data ingår i
doktorandprojektet. En randomiserad multicenterstudie av en mobil applikation med
utökad patientinformation för rehabilitering efter böjsensutur är inskickad för publicering.
En studie med samkörning mellan uppgifter från HAKIR och data från SCB analyserar olika
riskfaktorer för reoperation, t ex med tenolys eller på grund av ruptur av senan.
Omfattande statistik har gjorts och resultaten kommer inom kort att skickas in för
publikation.

Komplikationer efter böjsensutur
Farnoush Tabaroj är specialistläkare i handkirurgi och Linda Unge ST läkare i ortopedi. Som
ett förbättringsarbete och en vetenskaplig studie har HAKIR-data för samtliga patienter som
opererats i Stockholm med böjsensutur från 2010 till 2019-06-30 tagits fram och
journalgranskningar har genomförts på dessa 600 patienter. Syftet är framförallt att spåra
komplikationer av ett relativt nytt suturmaterial (FiberWire) men också att validera
registerdata för senrupturer. Data är insamlade, kommer nu att analyseras och sedan
skickas in för publikation.

Nervinklämningar och diabetes
Malin Zimmerman är ST-läkare i ortopedi i Helsingborg och Ilka Anker är ortopedspecialist.
Malin disputerade vid Lunds Universitet 2018 med en avhandling innehållande
patientrapporterade data från HAKIR för karpaltunnelklyvningar vid diabetes. Ilka är
doktorand och studerar ulnarisneurolyser med motsvarande data. Data har samkörts
nationella diabetesregistret, NDR. Samkörning görs också med data från Statistiska
Centralbyrån (SCB) i syfte att titta på prediktiva faktorer för postoperativt resultat och hur
socioekonomiska faktorer påverkar resultaten vid båda tillstånden. Fördjupade
journalgranskningar för att ytterligare studera operationsresultat vid nervinklämningar har
också gjorts. Två manus har hittills publicerats. Vi har kunnat visa att människor med
diabetes upplever mer symtom både före och efter karpaltunnelklyvning, men att
operationen har lika bra effekt. Rökning, hög ålder samt högt HbA1c-värde var associerade
med sämre resultat efter operation. Vad gäller operation för ulnarisentrapment i
armbågsnivå så verkar diabetes påverka resultatet negativt hos män, men inte hos kvinnor.
Transposition av nerven var associerat med mer kvarstående symtom än om endast
dekompression utfördes.

Patientrapporterade resultat efter digitalnervskador och medianus-ulnarisnervskador.
Drifa Frostadottir är ST-läkare på handkirurgiska kliniken i Malmö samt doktorand vid Lunds
Universitet. Syftet med projektet är att få en djupare kunskap av funktionsnivå och dagliga
aktiviteter hos olika grupper av patienter. Enkätsvaren i HAKIR samkörs också med
nationella diabetesregistret (NDR) och Statistiska Centralbyrån (SCB) för att relatera resultat
till diabetes och olika socioekonomiska faktorer. Analyser fokuseras nu på köldkänslighet
efter olika nervskador samt socioekonomiska faktorers betydelse.

Patientrapporterade resultat efter operation av tumbasartros
Martin Roginski är ST läkare och Maria Wilcke handkirurg i Stockholm. En artikel baserad på
patientenkätdata från HAKIR för 1 850 patienter före och efter operation för tumbasartros
har nu publicerats, se referenslistan. Det patientrapporterade resultatet efter 1 år var gott,
med samma förbättring oavsett kön och ålder. Belastningssmärta och svaghet kvarstod
dock i viss mån. Resultatet skilde sig inte efter trapezektomi med senplastik och enbart
trapezektomi men bara en liten andel opererades med den senare metoden. Kajsa Evans,
handkirurg i Stockholm fortsätter nu med en mer detaljerad analys av resultaten av olika
operationsmetoder baserat på utökad registrering av 1754 operationer (1528 patienter).
Arbetet kommer att ingå i ett doktorandprojekt.

Långtidsuppföljning av patienter opererade för tumbasartros
Jennifer Wolf är handkirurg i Chicago och doktorand vid Lunds universitet (disputation
planeras hösten 2020) med professor Isam Atroshi som handledare. Data från HAKIR
används i en studie med långtidsuppföljning av patienter som opererats med trapezektomi
och APL interpositionsplastik i nordöstra Skåne. Studien är en retrospektiv kohortstudie där
alla patienter som opererats mellan 1998 och 2005 i Kristianstad och Hässleholm
kontaktades och tillfrågades om deltagande. Uppföljningen skedde med enkäter
(QuickDASH, tum-specifik smärtskala, och CTS-6), klinisk undersökning genomförd av två
arbetsterapeuter, och bilateral röntgen av tumme och handled. Av 125 opererade händer
undersöktes 81% och enkätsvar erhölls för 95% 13 till 21 år (medel 17 år) efter APL-plastik.
Eftersom det inte fanns preoperativa data för QuickDASH och smärtskattning för
studiedeltagarna användes två referensgrupper från HAKIR. De data som hämtades var
preoperativa enkätdata från 802 patienter (matchade för kön och ålder vid operationen)
som hade genomgått trapezektomi och olika typer av interpositionsplastik och ett års
postoperativa data från 59 patienter som opererats specifikt med APL-plastik. Arbetet
kommer inom kort att skickas in för publikation.

Patientrapporterade resultat efter kollagenasbehandling respektive operation vid
Dupuytrens kontraktur.
Madeleine Harryson är ST läkare i handkirurgi i Örebro och analyserar inom ramen för ett
ST läkarprojekt patientrapporterade symptom efter olika behandlingar av Dupuytrens
kontraktur. Statistisk analys av data är utförd och analysarbete pågår.

Validering och psykometrisk analys av patientenkäten (HQ-8).
Ingela Carlsson är disputerad arbetsterapeut på handkirurgens rehabiliteringsavdelning i
Malmö. I projektet har vi validerat och analyserat HQ-8 frågornas förmåga att mäta
förändring över tid (responsiveness) och deras förmåga att mäta det som avses (intern
konsistens/internal consistency). Manus är inskickat för publicering. Resultaten är viktiga
som en grund för framtida vetenskapliga arbeten på enkätdata från HAKIR.

Skadepanorama för digitalnervskador i Stockholm 2012 – 2018.
Carin Carlsson är handkirurg, Linda Evertsson arbetsterapeut och Selcuk Ezer läkarstudent i
Stockholm. Som ett förbättringsprojekt och vetenskapligt arbete har HAKIR- data för
samtliga 1 045 patienter opererade med sutur av fingernerver, med eller utan samtidig
böjsenskada tagits fram. Journalgranskning pågår nu där vi avser beskriva skadan ur ett
populationsperspektiv, bland annat årstidsvariation, skademekanismer, vårdinsatser och
sjukskrivning. En separat granskning gäller rehabiliteringsinsatser, t ex tidig känselträning.

Nervtumörer i övre extremiteten
Erika Nyman är disputerad överläkare i handkirurgi vid Hand- och Plastikkirurgiska kliniken i
Linköping. Den vanligaste nervtumören är neurom som uppstår efter nervskada när nerven
inte lyckats regenerera optimalt. Det bildas då ett ändneurom eller ett neurom i
kontinuitet. Egentliga nervtumörer i övre extremiteten är en heterogen grupp som
karakteriseras med mikroskopisk undersökning, där de vanligaste förekommande är
Schwannom, men s.k. neurofibrom, lipofibromatösa hamartom och perineuriom m.fl.
förekommer också. Projektet syftar till att kartlägga förekomst av dessa nervtumörer på
nationell nivå, studera vilka typer av kirurgi som utförs samt utvärdera pre- och
postoperativa symtom och prediktiva faktorer för outcome av kirurgi. Projektet är under
uppstart och kommer ske i samarbete med professor Lars Dahlin vid Handkirurgiska kliniken
i Malmö. Två läkarstudentarbeten planeras att genomföras inom ramen för projektet under
2020.

Publicerade artiklar med registerdata från HAKIR
Reoperations and postoperative complications after osteosynthesis of phalangeal fractures:
a retrospective cohort study. von Kieseritzky J, Nordström J, Arner M. J Plast Surg Hand
Surg. 2017 Dec;51(6):458-462.
Developing a national quality registry for hand surgery: challenges and opportunities.
Arner M. EFORT Open Rev. 2017 Mar 13;1(4):100-106.
Open carpal tunnel release and diabetes: a retrospective study using PROMs and national
quality registries. Zimmerman M, Eeg-Olofsson K M.D, PhD, Svensson AM RN, PhD, Åström
M, Arner M, Dahlin L. BMJ Open. 2019 Sep 4;9(9).
A registry based analysis of the patient reported outcome after surgery for
trapeziometacarpal joint osteoarthritis. Wilcke M, Roginski M, Åström M, Arner M. BMC
Musculoskelet Disord. 2020 Feb 1;21(1):63.
Ulnar nerve entrapment in diabetes: Patient reported outcome after surgery in national
quality registries. Zimmerman M, Anker I, Karlsson A, Arner M, Svensson AM, Eeg-Olofsson
K, Nyman E, Dahlin LB. PRS Global Open, 2020:8e2740.

Inskickade manuskript
A smartphone application to facilitate adherence to home-based exercise after flexor
tendon repair. A randomised controlled trial. Svingen J, Rosengren J, Turesson C, Arner M.
Content validity, construct validity and magnitude of change for the eight-item HAKIR
questionnaire – a patient reported outcome in the Swedish national healthcare quality
registry for hand surgery. Carlsson, IK, Ekstrand E, Åström, M, Stihl K, Arner M.
Socioeconomic factors predicting outcome in surgically treated carpal tunnel syndrome – a
national registry-based study. Zimmerman M, Hall E, Steen Carlsson K, Nyman E, Dahlin LB
Cold sensitivity greatly improves after carpal tunnel release, but severe preoperative cold
sensitivity is associated with worse surgical outcome. Zimmerman M, Nyman E, Dahlin LB.
Gender differences in 10746 open carpal tunnel releases – a national registry-based cohort
study. Brogren E, Zimmerman M.

Vetenskapliga arbeten i manuskript
Socioeconomic factors in persons with ulnar nerve compression at the elbow – a national
registry-based study. Zimmerman M, Nyman E, Steen Carlsson K, Dahlin LB
Influence of ulnar nerve instability on outcome after surgery for ulnar nerve entrapment at
the elbow – association between patient and doctor reported outcome measures. Anker I,
Zimmerman M, Nyman E, Dahlin LB.
Electrophysiologic degree of nerve affection as influencing factor for surgical outcome in
ulnar nerve entrapment at the elbow – a prospective study of patient reported outcome
using national quality registries. Anker I, Nyman E, Zimmerman M, Svensson A-M,
Andersson GS, Dahlin LB


Forskningsprojekt 2019

Content validity, construct validity and magnitude of change for the eight-item HAKIR questionnaire – a Patient Reported Outcomes in the Swedish national healthcare quality registry for hand surgery. Ingela K Carlsson, Elisabeth Ekstrand, Mikael Åström, Kerstin Stihl, Marianne Arner. Manuskript inskickat för publikation.

Surgery for ulnar nerve entrapment at the elbow in patients with diabetes – a prospective study of patient reported outcome using national quality registries. Malin Zimmerman, Ilka Anker, Anna Karlsson, Marianne Arner, Ann-Marie Svensson, Katarina Eeg-Olofsson, Erika Nyman, Lars B. Dahlin. PRS Global Open, 2020. In press.

Gender differences in 10 770 open carpal tunnel releases – a national registry-based cohort study. Elisabeth Brogren, Malin Zimmerman, Malmö.

Socioeconomic factors in patients having surgery for carpal tunnel syndrome and for predicting outcome after open carpal tunnel release – a national registry-based study Malin Zimmerman, Evelina Hall, Katarina Steen Carlsson, Erika Nyman, Lars B. Dahlin

A Smartphone application to facilitate adherence to rehabilitation after flexor tendon surgery. A randomized controlled trial. Jonas Svingen, Marianne Arner. Manuskript klart, genomgår språkgranskning inför submission.

Factors influencing rehabilitation and outcome after repair of finger flexor tendons. Jonas Svingen, Stockholm. Doktorandprojekt med flera studier utgående från HAKIR data.

Komplikationer efter böjsensutur. Journalgranskning för alla registrerade patienter med böjsenskada i Stockholm. Etikansökan godkänd. Projektet startar mars 2020. Linda Unge, Jonas Svingen, Farnoush Tabaroj, Marianne Arner.

Senrupturer efter plattfixation av radiusfraktur. Carin Rubenson, Linköping ingår i pågående doktorandprojekt. Oklar progress.

Långtidsresultat efter operation av digitalnervskador. Linda Evertsson, Carin Carlsson, Stockholm, Antje Straatmann, Uppsala. Etikansökan under komplettering. Projekt startar våren 2020.