Driftstopp och uppdatering av 3C den 9 oktober kl. 9.00 – 12.00

Under senaste året har det, som ni vet, skett förändringar vad gäller SITHS-korten runtom i landet (processen är pågående).  Man har lagt till certifikat med en högre säkerhetsnivå/tillitsnivå 3 (LoA3) för de tjänster där SITHS korten används för att komma åt t ex patientuppgifter för att uppfylla säkerhetskraven enligt kvalitetsmärket Svensk E-legitimation.

I regionerna har man antingen bytt ut gamla kort till nya eller så har man uppgraderat gamla kort med de nya certifikaten.  Detta har inneburit att många registeranvändare runtom i landet har stött på diverse olika problem när de försökt logga in i kvalitetsregistren.

Det har omfattat allt från att man inte kunnat hitta användaren till att man inte kan ansluta till sidan på ett säkert sätt. Vilket problem eller felmeddelande man stött på har varierat beroende på vilken webbläsare man använt (Chrome, Edge, Internet Explorer etc), vilket operativsystem man har, om man råkat välja fel certifikat etc.

Utifrån de inkomna problemen har vi analyserat och gått igenom vad vi behöver göra i 3C för att registerplattformen ska fungera så optimalt som möjligt för så många som möjligt. Det omfattar flera åtgärder i en långsiktig plan.

Nytt formulär, 01ac Dupuytren nålfasciotomiformulär

Nu finns ett helt nytt formulär tillgängligt för alla användare, 01ac Dupuytren nålfasciotomiformulär.

OBS! Operativ fasciektomi/fasciotomi registreras precis som tidigare i 01a Dupuytren operationsformulär.

Mindre ändringar i befintliga formulär

Vi har gjort mindre justeringar och tillägg i befintliga formulär:

  • Opererad sida hämtas automatiskt från 002 Grundformulär till 02a Flexorsenskada operationsformulär samt 05a Tumbasartros operationsformulär.
  • Huvudoperatör och Assistent hämtas automatiskt från 002 Grundformulär till 02a Flexorsenskada operationsformulär samt 05a Tumbasartros operationsformulär.
  • Alternativet “Narkos” har lagts till under “Anestesiform” i 02a Flexorsenskada operationsformulär.
  • Följande alternativ har lagts till som orsak till reoperation i 002 Grundformulär operation: Ledinstabilitet, Sekundär artrosutveckling, Recidiv av ganglion eller tumör, Kvarvarande främmande kropp.
  • Rutorna för operatörs och assistents initialer har låsts till 4 tecken.

Släng eventuella gamla pappersformulär. Nya versioner finns på hemsidan under fliken “Personalinformation”.

 

HAKIR i pandemitider

En enkät har under hösten skickats ut till landets lokala HAKIR-koordinatorer. Frågorna rör hur arbetet med HAKIR påverkats under pandemin. 9 svar har kommit in och vi vill tacka för er medverkan. För att ta del av enkätsvaren, klicka här.

“Månadens HAKIR”

Med start i september skickas månadsrapporter ut till enheterna. Rapporterna innehåller 8 grafer och visar bl.a. täckningsgrad, svarsfrekvens och reoperationer. Rapporterna skickas ut till lokala HAKIR-koordinatorer och verksamhetschefer på enheterna och kan användas på APT, som underlag till förbättringsarbete m.m.

Vår förhoppning är att rapporterna gör att data som matas in i registret blir lättillgängligt och användbart.

Årsrapport 2019

Årsrapporten för 2019 är nu färdig.

Trevlig läsning önskar Marianne & Maria.