Ny vetenskaplig artikel med HAKIR-data publicerad

Denna artikel analyserar resultaten efter friläggning av ulnarisnerven och jämför patientrapporterade resultat hos diabetiker och icke-diabetiker. Data har samkörts mellan Nationella Diabetesregistret och HAKIR. Studien visar bland annat på skillnader i resultat mellan kvinnor och män med diabetes, där kvinnorna fick bättre symptomlindring av operationen än männen. Läs mer >>

Funktionsuppföljningar under coronapandemin

I utökad registrering i HAKIR kallar vi in patienter för bedömning av handfunktionen tre och tolv månader efter operation. Diagnosgrupper som omfattas är tumbasartros, proteskirurgi och böjsenskador samt handledskirurgi vid enstaka kliniker. Under pandemin ställer vi in alla inte helt nödvändiga sjukhusbesök. Vi kommer alltså att få att stort bortfall för HAKIR- bedömningar åtminstone under resten av våren.

Vi föreslår att funktionsbedömningar görs i samband med inplanerade rehabiliterings- eller läkarbesök, men varje klinik avgör om det är lämpligt att kalla in för extra besök eller ej.

Tre månadersundersökningar behöver göras tidigast 2 veckor före och senast 2 veckor efter planerat datum. Ettårsuppföljningar kan göras 2 månader före eller efter ettårsdatumet.

Vi hoppas att vanliga rutiner snart kan återupptas.  Tack för allt bra arbete som görs i vårt kvalitetsregister.

Marianne Arner, registerhållare HAKIR

 

HAKIR i Corona-tider

Hela sjukvården är i nuläget ansträngd och vi på HAKIR har förståelse för att det handkirurgiska kvalitetsregistret kan komma lite i bakgrunden. Vi tycker ändå det är viktigt att även fortsatt sköta grundregistreringen som vanligt. Detta innebär att erbjuda patienterna att fylla i preoperativ enkät och sedan lägga in alla utförda operationer i Grundformulär operation (002). Genom att vi får in registerdata även under denna svåra period kan vi sen i efterhand analysera hur handkirurgin påverkats på olika ställen i landet.

Som en lite positiv nyhet kan vi berätta att den nya kodboken för handkirurgiska diagnos – och operationskoder nu blivit tryckt och den har skickats ut till alla deltagande enheter. En sökbar pdf läggs ut på denna sida och finns även på Svensk Handkirurgisk Förenings sida. Vi hoppas att boken kan stimulera till ökad noggrannhet i kodsättning.

Koder är viktiga generellt inom sjukvården för statistik och för att bedöma vårdtyngd och ersättningar. För HAKIR  behövs korrekta koder att kunna tolka insamlade data.

Bästa HAKIR-hälsningar med hopp om en snart ljusare framtid. Marianne Arner, Registerhållare