Frågor & svar Personal

Om grundregistrering

Jag har fått ett nytt e-tjänstekort och kommer inte längre in i 3C, vad är det för fel?

Svar: Då har ditt certifikat blivit uppgraderat med ny tillitsnivå och du har nu två certifikat på ditt kort. När du loggar in måste du välja rätt certifikat. Man har ett grundcertifikat som man inte kommer in med och ett HSA-id certifikat som är det du ska använda. Ibland måste man klicka på visa mer/fler alternativ för att se samtliga certifikat på kortet.

 

Jag kommer inte in i 3C med mitt E-tjänstekort, får felmeddelande ”Forbidden access denied”

Svar: Det kan bero på att kortläsaren inte läser in korrekta inloggningsuppgifter eller att webbläsaren inte är helt kompatibel. Det brukar hjälpa att dra ut kortet, stänga ner webbläsaren och starta om datorn. Om inte det fungerar prova att uppdatera webbsidan /comporto inloggningssidan/ klicka på Ctrl och F5 knappen. Ytterligare ett alternativ kan vara att logga in via annan webbläsare.

 

Hur gör man om exempelvis en ST-läkare eller vikarier behöver inloggning för att registrera i HAKIR?

Svar: All personal som behöver tillgång till 3C får i regel en inloggning. Säkerhetskraven är lika för alla användare och det finns rutiner för att med jämna mellanrum säkerställa att alla är behöriga. För tillfälliga användare tidsbegränsas inloggningen och därmed åtkomsten till data/registrering till exakt rätt period redan från början. Övriga användare får en mycket lång giltighetstid. Det är viktigt att din lokala koordinator anmäler avregistrering av behörighet när du slutar eller behovet upphör av annan anledning.

 

Registrerar ni alla akuta patienter?

Svar: Ja, på operation registreras alla patienter. Alla patienter följs även upp med enkät om inga exklusionskriterier föreligger. Kom ihåg att alla operationer ska registreras även om det är flera operationer inom ett år.

 

Hur var det nu med information till våra patienter? Måste vi stoppa broschyren i handen på patienten eller räcker det om vi informerar om att det finns information att läsa?

Svar: Vi är skyldiga att lämna information till patienten så snart det är möjligt och ska i den mån det är möjligt lämna patientinformationsbroschyren direkt till patienten. Det går även bra att informera på andra sätt,  berätta om hemsidan, informera gärna om registreringen, exempelvis på kallelser, sjukhusets externa hemsida, planscher och i övrigt patientinformationsmaterial.

 

Varför är formulär 001 Patientinformation så viktigt?

Svar: Patientinformationen är grunden för övrig registrering och enkätutskick. Formuläret måste vara ifyllt innan det går att registrera andra formulär såsom 002 Grundformulär operation och funktionsformulären.

 

Hur gör jag om en patient som fått enkät vid tidigare operation inte vill ha enkät vid den nu aktuella operationen eller vice versa?

Svar: Då ska 001 Patientinformation uppdateras, fyll i varför patienten ska exkluderas, denna uppdaterade information följer sedan patienten framåt (om det är en ny operation inom 12 månader exkluderar systemet automatiskt patienten från enkät). Om det är åt andra hållet, en tidigare exkluderad patient ska nu inkluderas så måste 001 uppdateras och exkluderingen tas bort. Exklusionskriterierna i 001 styr även formulär 001a Användar-ID.

 

Hur gör man om patienten opereras i båda händerna samtidigt?

Svar: På 002 grundformulär operation fyller du i Opererad hand, vä, hö eller båda. Enkät lämnas dock inte eftersom det blir problematiskt att följa upp dessa patienter. Samma princip gäller för de som opererats i båda händerna de senaste 12 månaderna, oavsett diagnos.

 

Varför ska inte alla våra patienter ha enkät?

Svar: Enkäterna är inte validerade för barn under 16 år och ska inte heller lämnas till de patienter som avböjer eller av annat skäl är förhindrade att fylla i enkäterna. Patienter som opereras i båda händerna och patient som genomgår ny operation inom 12 månader exkluderas också, se ovan.

 

Hur registreras en patient som reopereras på grund av en komplikation där den primära operationen har skett vid annan enhet?

Svar: Det finns en särskild kryssruta på 002 grundformuläret för operation där detta registreras. Det här gör att vi har möjlighet att urskilja vilka dessa operationer är i samband med att vi analyserar våra resultat.

 

Räcker det att skriva in personnumret en gång och sedan söka fram patienten?

Svar: Ja. Man skriver in personnumret i formulär HAKIR 001 Patientinformation och kan sedan använda samma sökfunktion i alla andra formulär för att hämta det.

 

Är det undersköterska, sjuksköterska eller läkare som registrerar på operation?

Svar: Vi brukar rekommendera att de olika yrkeskategorierna hjälps åt. Det viktiga är att det fungerar bra i praktiken på er enhet, det kan se olika ut. På en del kliniker är det den så kallade passen på sal, oftast en undersköterska eller en sjuksköterska som registrerar i samarbete med operatören – som i sin tur kontrollerar och gör ev. ändringar. På en del enheter sköter operatören registreringen själv.

 

Var hämtar den registrerande personen uppgifterna ifrån?

Svar: Vanligtvis så hämtas uppgifterna från journalsystemet och/eller operationsplaneringsprogrammet. Tillkommer eller ändras något under operationens gång så läggs det till.

 

Skriver läkaren i 3C eller fyller de i pappersformulär som sedan registreras i 3C?

Svar: De formulär som finns i 3C bör i första hand fyllas i online och alla pappersformulär används i regel i undantagsfall.

 

Räknas totalscore för QuickDASH ut automatiskt i registret?

Svar: Nej men i alla utdatarapporter som registret skickar ut räknas scoren ut automatiskt. Hämtar du data på egen hand så måste du däremot lägga in formeln själv.

 

Registreras operationer som utförs vid andra verksamhetsområden än den egna, exempelvis när en handkirurg suturerar en medianusnerv i samband med frakturkirurgi vid en ortopedklinik?

Svar: Nej. Om patienten i huvudsak både opereras och följs upp av en annan klinik än den egna registreras detta inte i HAKIR. Om vi däremot opererar våra egna patienter på annan operationsavdelning, tex barnsjukhus så ska vi registrera i HAKIR.

 

Ska vi registrera en undersökning eller injektionsbehandling som genomförs på operationsavdelningen, tex genomlysning av ett finger med instabil fraktur eller en botulinumtoxininjektion?

Svar: Nej. En undersökning ska i regel inte registreras även om den utförs under/med bedövning.  Detta gäller även behandling vid dupuytrens kontraktur, både nålfasciotomi och kollagenasinjektionsbehandling. Det är endast operationer som ska registreras i HAKIR.

Undantag: Några enheter klassar nålfasciotomier som en operation och registrerar då dessa ingrepp.

 

Om funktionsformulären

Om vi ska kunna föra in våra mätningar i funktionsformulären måste då patienten vara registrerad i HAKIR sedan tidigare?

Svar: Ja. Om patienten inte finns registrerad i 001 Patientinformation får du ett felmeddelande. För att funktionsmätningen ska kunna sparas måste 001 vara ifylld och vid akuta operationer även 002 Grundformulär operation. Be din lokala koordinator om hjälp om dessa formulär saknas.

 

Ska vi även följa upp barn under 16 år med funktionsmätningar de får ju ingen enkät?

Svar: Ja alla patienter som samtycker och kan medverka vid statustagande ska vi följa upp, Att följa upp resultat även för ungdomar exempelvis med en böjsenskada och hur deras funktion återkommer är intressanta och viktiga data.

 

Hur vet den som registrerar vilka utökade registreringar som är aktuella?

Svar: På hemsidan finner du uppdaterad information om just din enhet, kontakta din lokala koordinator om något verkar vara inaktuellt.

 

Om rörligheten är “ua”, kan vi använda normalvärden eller ska vi mäta? Hur gör ni?

Svar: Vi mäter alltid. Det är inte heller ok att ange normalvärde.

 

En del hos oss har svårt att se siffrorna och att mäta översträckning med metallgoniometern. Vilka goniometrar rekommenderar ni?

Svar: Vi använder den lilla blå/vita i plast vid hyperextension, oftast den mindre genomskinliga i plast med avklippt skänkel vid övrig fingerrörlighet och den i metall vid hygienkrav. Som det framgår av manualen så noteras hyperextension med minus.

 

När vi mäter grov kraft med dynamometer så ger det smärta hos tex CMC-1 patienterna. Hur gör ni? Ber ni dem att ”krama om handtaget, ta i så mycket du kan, lite till, lite till, slappna av”?

Svar: Våra statistiker rekommenderar oss att alltid mäta så det försöker vi göra, och om mätvärdet påverkas så anger vi det i formulärets fritextruta. Vi mäter förstås aldrig patienter vars smärta inte alls tillåter det.

 

Vi har både en manuell och en digital Pinch Gauge, kan vi använda båda?

Svar: Ja! Detsamma gäller för mätning av grov kraft med dynamometer. Tänk på att instrumenten regelbundet måste kalibreras.