Revidering av Grundformulär Operation

Måndag 11/10, kvällstid, kommer vi att revidera HAKIR 002 Grundformulär Operation. I den nya versionen har vi tagit med anestesimetod, orsakskoder och gjort en tydligare uppställning av “andra orsaker till reoperation”.

Att vi registrerar orsak till reoperation korrekt är av största vikt varför vi försökt förtydliga och förenkla. Vi har i samband med revideringen tagit fram en lathund som vi hoppas ska vara till nytta.

”HAKIR – Att tänka på vid registrering av operationer”

Vi har även en nyhet i vår patientenkät HAKIR HQ-8. Vi kompletterar med en fråga om rökning, en viktig och relevant variabel för vårt register.

Enkätsvaren fyller en central roll i vår uppföljning, uppmana gärna våra patienter lite extra till delaktighet, en hög svarsfrekvens är så betydelsefull.

(Systemet kommer ligga nere någon timma under själva uppdateringen och registreringar är då inte möjliga)

Hälsningar Marianne Arner Registerhållare och Annika Elmstedt nationell registerkoordinator